بارم بندي درس رياضيات ( 2)

فصل

عناوين مطالب

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

دنباله ها

2

1

2

تقريبات اعشاري

1

ريشه گيري وبه توان رساني اعداد

2

دوم

رابطه وتابع - دامنه وبرد

2

1

3

توابع خطي

1

وارون يك رابطه - توابع يك به يك

5/1

بازه ومقدار تابع

5/1

سوم

توبع خاص

1

5/2

4

رسم نمودار برخي از توابع درجه دوم به كمك انتقال تابع2 f(x) = x

1

توابع گويا و راديكالي

1

نامعادله و تعيين علامت

2

تعيين علامت چند جمله اي درجه دوم

2

چهارم

توابع نمايي

2

5/0

3

لگاريتم و تابع لگاريتمي

-

1

محاسبه لگاريتم يك عدد

-

1

قوانين لگاريتم ها وحل معادلات لگاريتمي

-

1

پنجم

زاويه و اندازه زوايا- واحد ديگري براي         اندازه گيري زاويه

-

1

4

شناخت دايره مثلثاتي وتعيين مقاديرآن

-

1

تابع مثلثاتي- منحني توابع مثلثاتي

-

2

رابطه بين منحني سينوسي و دايره مثلثاتي- كاربردهايي از مثلثات

-

2

ششم

تساوي و جمع دو ماتريس- ضرب عدد در ماتريس- قرينه ي ماتريس

-

5/1

2

ضرب ماتريس ها- حل دستگاه دو معادله دو مجهولي با استفاده از ماتريس

-

5/1

هفتم

شمارش- اصل ضرب

-

1

2

جايگشت

-

1

تركيب

-

1

جمع

20

20

20تاريخ : پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸ | 17:32 | نویسنده : محمد علی باغویی |